شبیه سازی آسیاب بادی
یک آسیاب بادی، وسیله ای که در گذشته و امروزه جهت استفاده از نیروی باد استفاده می شد. برای شبیه سازی آسیاب ، تونل بادی با سایز مناسب طراحی می کنیم و سپس با انجام مش دینامیکی وارد شبیه سازی پروژه می شویم،

در نهایت پس از پایان شبیه سازی ، بهینه سازی های لازم برای بیشتر کردن توان، و محاسبه پارامتر های درگیر را انجام خواهیم داد.

آسیاب بادی

تعرفه این پروژه می تواند در گروه ساده قرار بگیرد ، اگر بهینه سازی های پیشرفته لازم نباشد.

آسیاب بادی