اگر بخواهید یک ماهی واره یا ایرفویل که بال هواپیما یک مثال آن است را طراحی کنید، در نگاه اول شاید محاسبات یک ایرفویل به سادگی برای شما امکان پذیر باشد اما بدست آوردن نیروی درگ و لیفت چندان کار آسانی نیست، بدست آوردن دقیق این نیرو ها البته کار تونل باد واقعی است که دقت بالا تری دارد و در هواپیما ها اینکار را با تونل باد واقعی انجام میدهد اما این آزمایش بسیار گران است. بنابر این ما مجبور به انجام این آزمایش در تونل بادی شبیه سازی شده هستیم.

ابتدا نمونه هایی از محاسبات ساده ایرفویل را مشاهده می کنیم سپس به سراغ طراحی پیچیده و تعیین نیرو های درک  و لیفت می رویم

تصویر یک ایرفویل در تونل بادی شبیه سازی شده و کانتور سرعت روی آن

یک ایرفویل شبیه سازی شده و تعیین عدد ماخ روی آن

اما ما میخواهیم از این فراتر برویم و پارامتر های مهم تری را بدست آوریم.

مهندسان هوافضا مجبور خواهند بود که این پارامتر ها را بدست آورند.

این قسمتی از ایرفویل طراحی شده است که با نیرو های لیفت و درگ سروکار دارد.

اما بدست آوردن این نمودار های ساده هدف ما نیست، هدف ما تعیین نیرو های لیفت و درگ است که برای مثال در این مسئله آن را تعیین کرده ایم

در این مثال نیروی درگ (پسا) برابر است با : 0.016

و نیروی لیفت(بالابر) برابر است با : 0.78
دینامیک گازها، هوافضا، ایرفویل، مکانیک سیالات، لیفت،بالابر،درگ،پسا،مهندسی مکانیک، طراحی بال هواپیما