شبیه سازی جریان در گودال در حال چرخش، با سرعت زاویه ای (برای مثال یک رادیان بر ثانیه)


سرعت چرخش سیال

برای سادگی محاسبات یک قاچ کوچک از استوانه را جدا می کنیم و سپس محاسبات را انجام می دهیم، قسمت سمت چپ مرکز استوانه است که حول آن چرخش انجام می شود.

تغییرات فشار


تغییرات سرعت روی قاچی از استوانه

فشار روی قاچی از استوانه چرخان

آموزش فلوئنت، آموزش سی اف ایکس، آموزش انسیس