احتمالا در درس دینامیک گاز ها با چنین مسائلی رو به رو شده اید، در این نمونه یک نازل داریم که از ورودی آن جریان مافوق صوت وارد قسمت مستطیلی می شود، خواص جریان را باید بدست آوریم.

این مسائل با موج شوک (Shock Wave) سروکار دارد و جریان هم در اینجا باید تراکم پذیر در نظر گرفته شود.

تصویر بالا، تصویر خطوط جریان است

تصاویر دیگری را باهم ببینیم:

برسی فشار در مسئله

برسی لذجت گردابه ای در مسئله

برسی انرژی جنبشی متلاتم

برسی دما

دینامیک گاز ها، بخشی است که در آن این نوع مسائل فراوان است، جریان های تراکم پذیر ، دنیا خودشان را دارند و تخصص بیشتری از جریان های تراکم ناپذیر نیازمند است.

 

 

چریان تراکم پذیر،دینامیک گاز ها، نیروی شوک، مافوق صوت،فلوئنت،سی اف ایکس،Shock Wave