این صفحه برای این ایجاد شده که بتوانید به نمونه کار های ما دسترسی پیدا کنید.

این نمونه ها ، پروژه هایی هستند که صد در صد توان انجام آنها را داریم اما باید توجه کنید که انسیس می تواند هزاران فرایند را شبیه سازی کند اگر فیزیک مسئله خود را نیافتید می توانید با ما تماس بگیرید.

این نمونه ها روز به روز بیشتر می شوند ، باز هم سر بزنید.

ورد به نمونه کار ها

مسئله مورد نظر خود را نیافتید ؟

تماس با ما